MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Visionen

Ådalens Skole er en mobbefri skole og en skole, hvor man ikke driller og generer hinanden.

Begrebsramme

Det er mobning, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger, verbale, fysiske eller digitale, fra en eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte hjælpeløs overfor den eller dem, der plager ham eller hende. Mobning er et overgreb og ikke en konflikt. Mobning er systematisk udelukkelse af en person fra gruppens fællesskab igennem længere tid.

Mobning skal behandles som et overgreb og her er det vigtigt at holde sig for øje, at det i forhold til al krænkende adfærd er offeret, der definerer sig som krænket. Mobning er ikke en konflikt i traditionel forstand og kan ikke håndteres ved almindelig konfliktmægling, idet offeret på dette tidspunkt er kuet i forhold til mobber(ne) og ikke umiddelbart kan indgå i en ligeværdig dialog.

Princip 1

Skolen accepterer ikke mobning og sikrer en forebyggende indsats for at undgå mobning. Alle parter (personale, forældre og elever) har pligt til at reagere, hvis man er vidne til eller vidende om tilfælde af mobning, digital mobning / mistrivsel. Der arbejdes tilbagevendende med elevernes arbejdsmiljø, mobning og chikane. Viden om mobning, konflikter og god kommunikation skal indgå. Der gennemføres undervisning i webetik og kommunikation, således at eleverne lærer sikkerhed og etisk korrekt online adfærd, herunder på sociale medier.

Princip 2 

Skolen forventer, at forældrene i deres handlinger og kommunikation med skolen og med andre forældre fremstår som rollemodeller og understøtter en mobbefri skole.

Princip 3 

Skolen sikrer en hurtig og opfølgende indsats med konkrete initiativer i tilfælde af mobning. Klasselærer er, som udgangspunkt, tovholder i sager om mobning, digital mobning / mistrivsel og involverer nærmeste leder.

Princip 4 

Skolen arbejder med konkrete handlingsanvisninger for parterne i mobbesager, som fungerer som tjeklister for, hvad man skal gøre i mobbesager. Handlingsanvisningerne skal dække alle interessenter i mobbesagerne. Offer, mobber, forældrene, skolen, lærerne, m.v. I handlingsplanerne skal indgå, hvilke forventninger skolen har til parterne og hvilke forventninger parterne skal have til skolen.

Princip 5 

Der sikres generelt en erfaringsudveksling mellem medarbejderne, som eleverne har kontakt med, således at viden om mobning og løsninger deles.

Princip 6 

Der skal konkret sikres, at der sker en overlevering mellem de medarbejdere, som klassen har kontakt med, samt mellem skole og SFO af;
- problemer med mobning i klassen,
- adfærdsregler/aftaler klassen har lavet, herunder klassens digitale politik

Princip 7 

Det skal sikres, at kontakten mellem skole og forældre i mobbesager sker på en direkte og målrettet måde, således at alle parter får henvendelserne og kan reagere.

Princip 8 

Skolen arbejder forebyggende med elever, der har en ’offer’-attitude.

Princip 9 

Skolen arbejder systematisk med registrering, vidensdeling, gode eksempler, evaluering og opfølgning i mobbesager.

Antimobbepolitikken for Ådalens Skole er behandlet af skolebestyrelsen og vedtaget den 3. september 2018.