Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisning

Børn lærer på forskellige måder, og deres styrkeområder er også forskellige. For at kunne tilgodese det enkelte barns behov, er det nødvendigt at udvælge den metode undervisningen tilrettelægges efter. Vi bruger forskellige indfaldsvinkler til at belyse hvert emne, ofte ved hjælp af konkrete materialer.

Al undervisning foregår i et miljø der er præget af selvindsigt, hensyntagen og respekt. Gennem dialog søger vi at få vores elever til, at reflektere over deres muligheder og potentialer for herigennem at udvikle sig socialt. Eleverne skal lære at udtrykke meninger og at lytte til og respektere andres.

I løbet af skoleåret gennemføres hytteture og ekskursioner for at styrke elevernes sociale udvikling og deres evne til at begå sig i det offentlige rum.

I alle grupper lægger vi stor vægt på at dagligdagen er præget af praktisk, fysisk og kreativt arbejde.

Specialklasserækkens struktur følger resten af skolens med en inddeling i indskoling, mellemtrin og udskoling. Disse kendetegnes ved følgende:

Indskoling:

 • Observere og vurdere eleven for videre skolegang
 • Styrke eleens faglige udvikling
 • Tæt lærer/pædagogsamarbejde
 • Social træning
 • Fokus på hygiejne og selvhjulpenhed
 • Leg som pædagogisk redskab
 • Sproglig træning/kommunikation
 • Motorisk træning
 • Tage ansvar for fællesskabet

Mellemtrinet:

 • Styrke elevens faglige udvikling
 • Arbejde med den enkeltes adfærd og fremtoning
 • Styrke selvværd og selvindsigt
 • Lærer at forstå og respektere forskelligheder
 • At eleverne får kulturelle oplevelser
 • Eleven introduceres for samfundets varierede tilbud
 • Tage anvar for fællesskabet
 • Samarbejder med klubpædagoger

Udskoling:

 • Styrke elevernes potentialer
 • Opnå funktionelle færdigheder
 • Bogligt og praktisk arbejde kædes sammen
 • Tværfagligt og projektorienteret arbejde
 • Tage ansvar for fællesskabet
 • Være i stand til at skabe venskaber og have et aktivt fritidsliv
 • Arbejdsprøvning og erhvervspraktik vægtes højt
 • Glidende overgang til erhvervslivet 
 • Samarbejder med ungdomsskolepædagoger og SSP-medarbejdere

Vi søger en tæt kontakt mellem skole og hjem. Der udarbejdes elevplaner, som evalueres ved skole/hjemsamtaler. Disse planer justeres, så de hele tiden er relevante i forhold til den enkelte elevs udviklingstrin. Planerne beskriver elevens faglige, personlige og sociale udvikling.  Mulige gruppeskift drøftes med forældrene. Endvidere er det vigtigt, at lærere og forældre abejder sammen om en forståelse af elevens ressourcer og muligheder.