Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for klassedannelse

 

Ny klassedannelse på Ådalens Skole

Procedure for ny klassedannelse
Efter 5. klasse er det en fast del af skolegangen at klasserne deles til nye klasser. Vi ønsker at det sker i en god og åben proces i forhold til "principper for ny klassedannelse".

Formålet med ny klassedannelse efter 5. klasse
Klassedelingen kan anses som en markør for en overgang i børnenes liv fra grundskole til overbygning. Vi ved ligeledes, at klassedynamikker ændres i takt med børnenes udvikling. Derfor har vi et ønske om at skabe nye og tilpassede læringsmiljøer.

Formålet med nye klasser er:

 • At børnene udvikler kompetencer til at indgå i flere lærings- og sociale relationer

 • Mulighed for at bibeholde positive og bryde med negative sociale mønstre i lærings- og klassemæssige kontekster

 • I forbindelse med overgangen fra grundskolen til overbygningen, herunder skift i lærerteam, understøttes muligheden for at skabe nye narrativer og roller hos den enkelte (reformulering af identitet)

 • At skabe et nyt fælles "vi" i klassefællesskabet, der tilgodeser deres udvikling, herunder alder og modenhed.

Princip for ny klassedannelse jf. eksisterende principper

Skolens ledelse danner nye klasser i samråd med afgivende årgangsteam for at skabe tryghed og vished for børnene.

Klassedannelser sker ud fra følgende principper:

 • Relationer mellem voksne og børn, og mellem børn indbyrdes

 • Faglige og sociale forudsætninger

 • Særlige forudsætninger og behov

 • Køn

 • Der tilstræbes homogene klassestørrelser, medmindre andre pædagogiske forhold tilsiger dette

Selve processen

 • Hvert barn tilbydes at ønske 3 kammerater eller flere fra årgangen, som de gerne vil gå i klasse med. Dette valg tages efter en elevsamtale med læreren og derefter samtale med forældrene hjemme. Hvis samtalen med eleven giver anledning til en snak mellem forældre og lærer, skal der være kontakt mellem skole og hjem

 • Børnene kan være sikre på, at minimum ét ønske bliver opfyldt

 • De afgivne lærere danner klasserne jf. ovenstående principper sammen med den pædagogiske leder på årgangen.

For at opnå størst mulig fleksibilitet og tilgodese den enkelte årgangs behov, kræves færrest mulige principper og rammesætninger.

 

Procesplan for ny klassedannelse

Hele skoleåret

 • 5. årgangs lærere har fokus på fælles aktiviteter på tværs af klasserne, for at skabe trygge relationer og mest muligt kendskab til hinanden op til klassedannelsen.

Marts

 • Orientering til børn og forældre om forældremøde vedr. ny klassedannelse. Dette sker via AULA.

April

 • Forældremøde for børn og forældre. Pædagogisk leder fortæller om den fremadrettede proces ift. den ny klassedannelse samt introduktion fra LKT-vejledere i forhold til, hvad det vil sige at komme i overbygningen.

 • Klasselærere afholder indledende samtaler med klasserne om ny klassedannelse.

Maj

 • Lærerteamet afholder indledende samtaler med børnene, for derefter at modtage deres ønsker til mulige klassekammerater

 • Børnene drøfter deres ønsker hjemme før valgene afleveres til lærerteamet

 • Lærerteam samt pædagogisk leder starter selve klassedannelsesprocessen. Det er en proces som strækker sig over længere tid, for at skabe de bedste læringsfællesskaber

Juni

 • Ugen inden sommerferien i 5. klasse:

  • Mandag og tirsdag; Normale skoledage med mulighed for fx aktiviteter med forældre eller andre hyggelige indslag for egen klasse.

  • Onsdag: Fællesskabsdag for hele årgangen, som afsluttes med kendskab til de nye klasser.

  • Torsdag og fredag: Eleverne er i deres nye klasser med deres nye lærere.

August-Oktober

 • Den første uge efter sommerferien er en tværsuge med fokus på fællesskaber. Det vil være klassens nye lærere, som er sammen med børnene i denne uge.

 • Forældremøde kort tid efter sommerferien i 6. klasse, med fokus på at få dannet fællesskaber i og ude for klasserummet samt et stort fokus på det nye forældresamarbejde.

Den første tid i 6. klasse vil der være øget fokus på tryghed, relationsdannelse, aftaler for fællesskabet og teambuilding, så alle hurtigst muligt kan være nysgerrige på og åbne sig for de nye muligheder, de nye klasser byder på. 
Det er vigtigt, at der skabes en god, sund, solid, rar, respektfuld atmosfære i klassen, inden det faglige fundament viderebygges.

Godkendt på skolebestyrelsens møde den 5. marts 2024

 

------------------------------
(i) Folkeskolelovens § 17 bestemmer, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Det betyder, at hvis antallet af elever vokser i løbet af skoleåret medfører det ikke automatisk en deling af klassen før næste skoleårs begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan jf § 17, stk. 1 tillade et højere elevtal i særlige tilfælde, dog ikke over 30.